GDPR – varför behöver Kritikbyrån få reda på den här informationen om mig?

Namn, e-post och adress

För att Kritikbyrån ska kunna betala ut extra-arvode för skriven kritik behöver vi veta ditt namn, din adress och din postanstalt. Vi behöver även din e-postadress för att kunna meddela om antagningen till projektet och för att eventuellt ställa närmare frågor angående ansökan.

Då du blivit antagen till Kritikbyrån kommer vi att be dig skicka ditt bankkontonummer och ditt skattekort för att kunna betala ut extra-arvodet.

Typ av kritik och publikationer du skriver för

I ansökan till Kritikbyrån ber vi dig uppskatta vilken typ av kritik du kommer att skriva under det kommande året, ungefär hur länge du skrivit kritik och för vilka publikationer du kommer att skriva. Den här informationen är på inget sätt bindande och påverkar inte beslutet om utbetalning av extra-arvodet. Syftet med informationen är att kartlägga hur kritikerfältet ser ut i Svenskfinland.

Vi kommer bland annat att sammanställa statistik på vilka konstformer som recenseras och var recensionerna publiceras. Den här informationen kommer att vara offentlig. Din personliga information (namn, e-post, gatuadress eller annan information som kan kopplas ihop med en enskild skribent) kommer inte att kopplas ihop med den här statistiken. Däremot kan Kritikbyrån använda skribentens uppgivna postanstalt för att kartlägga hur kritikerfältet geografiskt ser ut i Svenskfinland, medan födelseåret kan användas för att kartlägga hur kritikerfältet demografiskt ser ut. All information som används för statistisk kartläggning behandlas alltid skilt från skribentens personliga information och påverkar på inget sätt ansökan i övrigt.

Vem använder informationen?

De som har tillgång till din information är Kritikbyrån, som består av kritikombudet Mathilda Larsson och styrgruppen som består av Tatjana Brandt, Ylva Perera och Hanna Ylöstalo. Ingen tredje part har tillgång till dina personliga uppgifter.

För en hur lång tid förvaras informationen?

Din personliga information bevaras under den treåriga period som Kritikbyrån verkar, d.v.s. fram till den 31.10.2022. Om du inte vill att din information bevaras längre än den ettåriga period då du är delaktig i Kritikbyrån går det att begära att informationen raderas.

Den statistiska kartläggningen av kritikerfältet i Svenskfinland kan bevaras längre än den treåriga perioden (observera att varken namn, e-post, gatuadress eller annan information som kan kopplas ihop med en enskild skribent används i samband med kartläggningen).

Ifall du inte vill eller kan uppge dina personliga uppgifter kan Kritikbyrån inte betala ut extra-arvodet. Du har däremot alltid rätt att kräva att din personliga information ändras, eller raderas då du inte längre vill vara en del av projektet.

För mer information, kontakta Mathilda Larsson på kritikbyran@gmail.com